نظارت بر اجرا

یکی از مسائل مهم در اجرای پروژه های بزرگ و کوچک، نظارت کمی و کیفی مناسب به عملکرد استادکاران، مقاطعه کاران، پیمانکاران حوزه های کاری مختلف می باشد. در ابتدای کار با یک استادکار یا پیمانکار مناسب است مقادیر کار قابل انجام توسط وی (شامل مقادیر کالاها و مصالح موردنیاز و عملیات قابل انجام) در طرح پروژه توسط مهندسین مشخص شده باشد تا برآورد ریالی هزینه اجرای کار شفاف و معین شود و همچنین دیگر کنترل های مناسب جهت عدم هدر رفت مصالح، افزایش طول کار و دستمزد، خرید کالا و عملیات اضافی (فراتر از طرح پروژه) از جانب پیمانکار اعمال مشخص گردد.
با ثبت مقادیر کارهای انجام شده توسط استادکار یا پیمانکار، سازوکار مظارتی پدید می آید که بتوان در حوزه های مختلف کاری، نتیجه و خلاصه کار روزانه یا هفتگی استادکار یا پیمانکار را مشخص نمود و از هزینه های مازاد یا کاهش کیفیت کار جلوگیری به عمل آورد. با نظارت دقیق به سادگی، سریع و عاری از اشتباه مبلغ کارهای انجام شده وی تا این مرحله از کار را جهت پرداخت به وی محاسبه نمود.
با توجه به اهمیت مدیریت کیفیت پروژه، باید بتوان روش کنترل کیفی از پیش تعریف شد برای کارهای انجام شده توسط پیمانکاران، با مستند سازی نتایج کنترل کیفی نظارت بر اجرای کار را در حین پیشرفت کار پس از انجام هر بخش یا مرحله از کار منجر به مدیریت کیفی و افزایش کار می شود.
گروه طرح، با تجربه کافی در امور ساخت، مدیریت پیمان، بازسازی، نماسازی، بهسازی و ... در مواردی که سازندگان، و صاحبین ملک خواستار نظارت بر اجرا هستند، خدمات نظارت بر اجرا را به مشتریان خود ارائه میدهد.
برای اطلاع از هزینه نظارت بر اجرا به صفحه تعرفه هزینه خدمات مراجعه نمایید.